SVP Nationaltratskandidatinnen an der „Gwärbi“ Oftringen

Start date: 4. Oktober 2019

End date: 6. Oktober 2019